Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BYT ngày 03/10/2018, hợp nhất thông tư 20/2018/TT-BYT và Thông tư 05/2017/TT-BYT

Ngày 3/10/2018, Bộ y tế ban hành văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BYT, Văn bản hợp nhất Thông thư 05/2017/TT-BYT  ngày 14/7/2017 của Bộ y tế- Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn và Thông tư 20/2018/TT-BYT ngày 30/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BYT.

Nội dung của văn bản hợp nhất bao gồm Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 17/7/2017 của Bộ y tế sau khi đã bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 4; bổ sung mục 6, điểm 9, khoản 3 điều 3 và bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 4.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *